ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ป่าหิน 12,900บาท จากกทม.รถตู้ – 6วัน 5คืน

ชื่อแพ็คเก็จทัวร์ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ป่าหิน 12,900บาท จากกทม.รถตู้ – 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์SN11
ประเทศโปรแกรมทัวร์ขายดี!!
เมืองทัวร์สิบสองปันนา 6วัน 5คืน
ระยะเวลา6วัน 5คืน (-)

ป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง ตำหนักทอง ทัวร์สิบสองปันนา กาหลั่นป้า โชว์พาราณสี สวนม่านทิง วัดหลวง หมู่บ้านไทลื้อ

รายการเดินทางโดยย่อ

16.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยทีมงานให้การต้อนรับเตรียม 
17.00 น. เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ คอมมูเตอร์ มุ่งหน้าสู่เชียงรายเหนือสุดแดนสยาม

วันที่สอง เชียงรายเชียงของ–ห้วยทราย หลวงน้ำทาบ่อเตน–เชียงรุ่งสิบสองปันนา
07.30 น. ถึงจังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงของบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1)เดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทรายเปลี่ยนรถข้ามฝั่งไปยังประเทศลาวโดยใช้สะพานมิตรภาพเเห่งที่ 4 วิวช่วงนี้สวยมากเเม่น้ำโขงยามเช้า จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทาง3R( ถนนที่สามารถเชื่อมไทยลาวจีน และ คุณหมิง )วิ่งตรงและวิ่งตามไหร่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้นปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
12.00นแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่2)ผ่านเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาวจากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาวจีนเปลี่ยนรถลาวเป็นรถจีน รถรุ่นใหม่ แอร์ เย็นพร้อมมัคคุเทศก์จีนบรรยายระหว่างการเดินทางไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนาถึงเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พักโรงแรม เชียนเหว่ย หรือเทียบเท่าโรงแรมย่านใจกลางเมือง เชียงรุ่ง บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่3)หลังอาหารนำทุกท่านเดินถนนคนเดินเลือกซื้อสินค้าตลาดมืดสินค้าพื้นราคาถูกเมืองมากมาย กลับโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม สิบสองปันนา คุณหมิง
06.00 น. เดินตลาดเช้าในเมืองสิบสองปันนา (ตามความสมัครใจ ตื่นเช้าหน่อยครับ)
07.00 น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่คุณหมิง การเดินทางในวันนี้จะเห็นวิถีชีวิตของชาวจีนในมณฑลยูนนาน ที่ถึงแม้รัฐบาลจีนกำลังแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เข้าสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แต่วิถีชีวิตของชาวจีนที่ใช้ชีวิตอยู่สอง ข้างทางที่เราได้เห็นยังสามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้อย่างดี
12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างการเดินทาง
16.30 น ถึงคุนหมิง เมืองนี้มีประชากรประมาณ 3,740,000 คน ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”จากนั้น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร และพักผ่อนที่โรงแรมตามอัธยาศัย โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว

วันที่สี่ คุนหมิงอุทยานป่าหินวัดหยวนทง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น นำณะออกเดินทางสู่ป่าหิน ระหว่างการเดินทางจะพบกับการทำการเกษตรของเมืองคุนหมิงและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าไป๋ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดรูปร่างพิสดารอุทยานป่าหินเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า270 ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนมากและความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีรูปทรงแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่ และนับได้ว่าเป็น “ ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ”
12.00 น รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก เกิดจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 34 กิโลเมตร จนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 34 กิโลเมตรช่วงแรกจะเดินผ่านไปทางเส้นทางที่ขนานไปกับภูเขาสูง เข้าชมความงามภายในถ้ำจิ่วเซียง ที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชมธารน้ำตกถ้ำเล็กๆอยู่ภายใน อาทิ ถ้ำช้างเผือก ถ้ำเทวดาเป็นต้น ล่องเรือชมชมธรรมชาติบริเวณช่องแคบ จากนั้นนั่งกระเช้าเพื่อชมความงามของทิวทัศน์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า คุนหมิง สิบสองปันนา
06.00 น รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆในเมืองคุณหมิง
07.00 น นำคณะเดินทางสู่สิบสองปันนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารระหว่างทาง
17.00 น. ถึงสิบสองปันนา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เช็คอินเข้าที่พัก ที่พักระดับ 3 ดาว

วันที่หก กาหลันป้า – วัดสวนม่อน ป่าดงดิบ – โชว์พารานสี
07.00น. ตื่นเช้าสดชื่นกับบรรยากาศยามเช้ากับเมืองสิบสองปันนาบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7)หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำทุกท่านชมตลาดเช้าไทลื้อเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อเยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนานมัสการพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดมหาราชฐานสุทธาวาสหรือวัดสวนม่อนวัดไทยใหญ่
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.00 น.หลังจากนั้นเดินทางเที่ยวชมสวนป่าดงดิบหรือป่าเขตร้อน นั่งรถรางไฟฟ้าซึ่งจะนำคณะทุกท่านขึ้นสู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิ การโชว์ แสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี หรืออีก้อและชมการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่า การละเล่นของชนเผ่าอีก้อ มีสินค้าแบบเครื่องเงินที่ผลิตจากคนท้องถิ่นเลือก ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย หากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อเปาฝู่หลิงบัวหิมะรวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชมสุดยอดของการโชว์ที่สวยงามที่สุดในสิบสองปันนาที่โรงละครพารานสี กายกรรม แสง, สี, เสียง อันอลังการของชนเผ่าต่างๆในมณฑลยูนนาน หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด เชียงรุ้ง เชียงของ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่บ่อหาน บ่อเต็น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่บ่อเต็น
13.00 น. เดินทางสู่เชียงของ ประเทศไทย
18.00 น.ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาวเเห่งที่ 3 จากนั้นเดินทางกลับกทม ซื้อของฝากและรับประทานอาหารระหว่างการเดินทาง(คณะทัวร์จ่ายเอง)
วันที่แปด เชียงของ กทม
05.00 น. ถึง กทม ด้วยความประทับใจ กับ สไมล์ไทยทัวร์

 

อัตรานี้รวม
รวมค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศทีวี เครื่องเสียง
รวมค่าโรงแรมที่พัก 5 คืนพักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
รวมค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000บาท

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง 
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4066160618 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 1992443784 บัญชีออมทรัพย์ สาขารามคำเเหง
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4039187548 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

Xishuangbanna:  คุนหมิง ทัวร์ 

ผ่านอุโมงค์เชื่อมต่อประเทศไทย ลาว และจีน พร้อมกับสัมผัสวัฒนธรรมของจีนวันนี้ สิบสองปันนา ทัวร์ ให้บริการสำหรับแพคเกจทัวร์ไปยังคุนหมิง 6วัน5คืน ในราคาเพียง 12,900บาท หนึ่งในไฮไลท์ของแพคเกจทัวร์นี้คือการไปเยี่ยมชม ป่าหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในคุนหมิงเนื่องจากเป็นทุ่งที่น่าดึงดูดและวิวที่สวยงาม 

ไม่ต้องกังกลเรื่องการขนส่ง การเดินทาง อาหาร หรือการเดินทางที่ยุ่งยากอื่น ๆ เมื่อคุณจองทัวร์กับเราที่ สิบสองปันนา ทัวร์ คุณสบายใจได้ไม่มีอะไรผิดพลาดระหว่างที่คุณเข้าพักในประเทศไทย ให้เราจัดการทุกอย่างคุณเพียงแค่พักผ่อนและสนุกไปกับการชมวิวหรือเข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ที่เราเตรียมไว้เพื่อคุณ 

สถานที่รวมอยู่ในคุนหมิง ทัวร์ คือ ถ้ำจิ่วเซียง, โกลเด้น เพลซ, การแสดงลานผา และอื่น ๆ อีกมา เพื่อทราบรายละเอียดของรายการทัวร์มากขึ้น ตรวจสอบรายละเอียดที่เรารวบรวมไว้ได้ล่างต่อไปนี้ 

Xishuangbanna Tour: เอกลักษณ์ในสถานที่ 

พาเลช การแสดงทางวัฒนธรรม วิวป่าที่สวยงาม จินตนาการได้ เราจะพาคุณไปชม ต่อไปนี้เป็นสรุปภาพรวมของสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในระหว่างทัวร์ 

เดย์ 1: กรุงเทพ และ เชียงราย 

เมื่อมาถึงประเทศไทย พนักงานของเราจะไปรับคุณและพาคุณไปยังรถตู้ที่มุ่งตรงไปยังเชียงราย ก่อนการเดินทาง คุณจะได้พักช่วงสั้น ๆ เพื่อให้คุณได้ทานอาหารก่อนที่จะเดินทางยาว ทีมงานของเราเตรียมอาหารไว้ให้คุณ เป็นการเริ่มต้นทัวร์ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ 

สำหรับวันแรก เมื่อคุณมาถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 18.00น. คุณจะเดินทางไปยังเชียงรายและจะได้พักหลังจากการเดินทางอันแสนยาวนานซึ่งได้ตัดเตรียมไว้วันต่อมา กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากความสนุกจะเริ่มหลังจากอาหารเช้าเมื่อรถตู้เข้ามารับคุณ 

เดย์ 2: เชียงราย เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น เชียงรายสิบสองปันนา 

รถตู้จะมาถึงประมาณ 7.30น. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่รถตู้จะมาถึง อาหารเช้าจะสิร์ฟให้ตอนเช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว ซึ่งเอกสารสำหรับเข้าเมืองของคุณจะถูกดำเนินการตรวจเพียงไม่นาน 

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง คุณจะถูกเปลี่ยนให้ไปขึ้นรถยนต์ซึ่งจะพาคุณเดินทางข้ามฝั่งชายแดนไทยและลาว 

ระหว่างการเดินทาง คุณจะได้เห็นแม่น้ำโขงที่น่าอัศจรรย์ หลังจากนั้น รถจะเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 3R ที่เชื่อมต่อกับไทย ลาว จีน และคุนหมิง การผจญภัยของคุณจะเริ่มขึ้นที่นี่ คุณจะผ่านอุโมงค์หลากหลาย พร้อมทั้งป่าที่เขียวชอุ่มที่มีต้นไม้สูงใหญ่ และพืชพันธุ์ไม่แปลกตา 

เมื่อมาถึง คุณจะได้ทานอาหารเที่ยงที่หลวงน้ำทา ก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแรกนั่นก็คือ ด่านบ่อเต็น หลวงน้ำทาเป็นแหล่งร้านอาหารจีนยอดนิยม ทานอาหารที่สะดุดตาและเพลิดเพลินไปกับวิวภูเขารอบ ๆ หน้าต่าง 

หลังจากนั้น ระหว่างการเดินทางไปยัง ด่านบ่อเต็น ไกด์ชาวจีนจะนั่งรถตู้ไปกับคุณและบอกเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีนให้คุณฟัง สิ่งที่ควรไม่ควรทำ การปฏิบัติตัว และมารยาทที่สำคัญอื่น ๆ ที่คุณต้องมีเมื่องไปถึงประเทศจีน 

คุณจะได้เห็น เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และศิลปะโบราญของประเทศจีน หลังจากทริปนี้ คุณจะมีโอกาสได้สำรวจถนนของคุนหมิงและร้านค้าสำหรับของที่ระลึก คุณจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากมายวางขายตามข้างทางเดินในราคาถูก 

หลังจากที่คุณเดินเล่น คุณสามารถกลับไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนหรือแจ้งกับทัวร์ไกด์ของเราว่าคุณอยากจะเดินช้อปปิ้งต่อสักพัก 

เดย์ 3: สิบสองปันนา และคุนหมิง ทัวร์ 

คุนหมิงเป็นอำเภอหนึ่งในประเทศจีน เป็นศูนย์กลางและใหญ่ที่สุดของจังหวัดยุนหนาน แม้แต่สำนักงานใหญ่ของธุรกิจก็ตั้งขึ้นในคุนหมิง ทำให้เศรษฐกิจของพวกเขาดีกว่าเมืองใกล้เคียง 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีนด้วยประชาการถึง 6,000,000 คน คุนหมิงพบได้ทางตอนเหนือของทะเลสาบเดียน ซึ่งมีวัดและหมู่บ้านหลายแห่งอาศัยอยู่ 

เวลา 6.00น. คุณสามารถเดินสำรวจถนนของเมืองสิบสองปันนา อย่าลืมนำกล้องไปถ่ายภาพวิวสวย ๆ ตอนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตรงเส้นขอบฟ้า ชุมชนของคุนหมิงสงบและเงียบในตอนเช้า ดังนั้นการเดินเล่นรอบเมืองในยามเช้าจะเป็นการเริ่มต้นทริปของวันที่สามได้เป็นอย่างดี 

หลังจากนั้น คุณจะทานอาหารเช้าที่โรงแรม มีอาหารให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารว่าง อาหารหลัก ของหวาน และอื่น ๆ อีกมากฟรี จะให้บริการแบบบุฟเฟต์ คุณสามารถกินได้มากเท่าที่คุณต้องการ 

เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ เตรียมพร้อมกับการท่องเที่ยวในคุนหมิง ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของชาวจีน ช่วงหยุดพักจะทำให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขามากขึ้น โดยการสังเกตุวิธีการที่พวกเขาสื่อสารกับคนอื่น ๆ  

ถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชีย ด้วยรัฐบาลและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ชาวจีนยังคงมีไปรไฟล์ต่ำและรักษาประเพณีของตนไว้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้คุณยังสามารถหาอะไรทานก่อนได้ที่ร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงและลิ้มรสอาหารจีนต้นตำรับ

คุนหมิงเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งใบไม้ผลิ” เนื่องจากอากาศอบอุ่นตลอดปี หลังจากเดินเที่ยวรอบเมือง คุณจะได้ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารใกล้ ๆ และพักผ่อนในห้องพักของโรงแรมระดับสามดาวที่เราจองไว้ให้คุณ 

เดย์ 4: วัดหยวนทงและอุทยานป่าหิน 

เตรียมตัวให้พร้อมกับความจับใจของวัดหยวนทงและอุทยานป่าหิน ท่องไปรอบ ๆ และดื่มด่ำกับความสวยงามของวัดหิน 

วัดหินเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในคุนหมิง มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมากมายตลอดปี ในปี 1950 พิธียิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่สุดในประเทศ

หลังจากรับประทานอาหารเช้าในเวลา 7.00น. ได้เวลาออกเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของวันที่ 4 อุทยานแห่งชาติป่าหิน ในระหว่างเดินทางไปป่าหิน คุณจะได้เห็นโครงสร้างทางเกษตรกรรมมากมายของชนเผ่าไบ ทันใดเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติป่าหิน หินโบราณสูงตระหง่านนานาชนิดในรูปทรงต่าง ๆ พืชเฉพาะถิ่น ผลไม้และอื่น ๆ อีกมากมายจะต้อนรับคุณ

สำรวจพื้นที่อันลึกลับและน่าหลงใหลของอุทยานแห่งชาติป่าหิน อุทยานแห่งชาติป่าหินเดิมเคยเป็นมหาสมุทรด้วยเหตุนี้จึงมีการก่อตัวของหินที่แปลกประหลาด หลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนเป็นป่า และชาวบ้านสะแนะเข้ามาอาศัยในพื้นที่ ป่าหินที่นี่ยังถือเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเนื้อกว่า 1,200 ไร่ 

หลังจากนั้น เราจะพักเบรก ซึ่งคุณสามารถทานอาหารเที่ยงก่อนที่จะมุ่งไปยังจุดหมายต่อไป 

จุดหมายต่อไปของทัวร์คือถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในคุนหมิง แสงไฟสีม่วง สีฟ้า สีเขียว และสีชมพู จากภายในถ้ำพร้อมกับการสะท้อนของน้ำ ข้างใน คุณจะเห็นหินต่าง ๆ หินงอก หินย้อยและอื่น ๆ ระบบถ้ำที่มีความยาว 34 กิโลเมตรนี้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของภูเขาไฟโบราณ

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกและถ้ำเล็กอยู่ภายในถ้ำ เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำเทวา และอื่น ๆ ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของถ้ำจิ่วเซียงและตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามของโลกใต้ดินแห่งนี้ นอกจากนี้คุณยังจะได้นั่งเคเบิล คาร์ หลังจากเยี่ยมชมถ้ำเพื่อไปชมทิวทัศน์จากด้านบนได้อีกด้วย

เดย์ 5: คุนหมิงและสิบสองปันนา 

รับประทานอาหารเช้าเวลา 06:00 น. ที่เมืองคุนหมิง และชื่นชมกับทิวทัศน์อันน่าทึ่งในพื้นที่ หลังจากนั้น กลุ่มของคุณจะถูกพาไปที่สิบสองปันนาเพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ วันที่ 5 เป็นวันที่คุณจะได้ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถวางแผนทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในวันนั้น เช่น การไปร้านค้า ดูสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นต้น

สิบสองปันนามีร้านค้า และตลาดอาหารมากมายที่รองรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการซื้อรองเท้า กระเป๋าหรือ สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ คุณสามารถหาซื้อได้ทุกอย่างในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม คุณต้องกลับมาก่อนเวลาที่ทัวร์ไกด์กำหนดไว้เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

อาหารกลางวันจะเสิร์ฟตอนเที่ยงดังนั้นอย่าลืมกลับมาให้ตรงเวลา หลังจากนั้น คุณสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อีกครั้งหรือพักผ่อนในห้องของคุณในช่วงเวลาที่เหลือของวันจนกว่าถึงเวลาอาหารค่ำจะเสิร์ฟเวลา 18.00 น.

เดย์ 6: กาลานป่า วัดสวนม่อนป่าดง และ การแสดงพาราณาสี 

ในที่สุดก็ถึงเวลากิจกรรมที่รอคอยมากที่สุดในทัวร์นี้ นั่นคือการแสดงพาราณาสี ซึ่งคุณจะได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นโดยผ่านการแสดงที่โดดเด่นนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะได้ชมการแสดงพาราณาสี เราจะแวะไปที่ ลานป่า ก่อน ซึ่งคุณจะได้เห็นหมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ และค้นพบชาหลากหลายประเภทในประเทศจีน คุณยังจะได้ไปที่วัดเตียนม่อนป่าดง หรือ วัดมหาราชธนสุทธาวาส.

สนุกไปกับ สิบสองปันนา ทัวร์ ได้แล้ววันนี้ จองทัวร์กับเราเลย