แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


ทัวร์สิบสองปันนา โชว์พาราณสี หมู่บ้านไทลื้อจากกทม.เครื่องบิน - 4วัน 3คืน
  • รหัสทัวร์
    :  SN1
  • เมือง
    :  ทัวร์สิบสองปันนา 4วัน 3คืน
  • ระยะเวลา
    :  4วัน 3คืน (9มื้อ)
ขาไป : เริ่มจากสนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินสิบสองปันนา-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบินที่ใช้ MU ไชน่าอิสเทรินแอร์ไลน์
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา
09.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ 
11.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2026 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
12.35น. ถึง สนามบินสิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางมารับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 1) นำท่านเดินทาง เที่ยวชม เมืองสิบสองปันนา เดินทางสู่ สวนบ้านถิ่น(?????)ซึ่งเป็นสวนแห่งประวัติศาสตร์ ข้างในส่วนมีโรงแรม บ้านเดี่ยว โชว์ และอาหารพื้นเมืองเป็นต้น
17.00น. นำทุกท่านเช็คอินเข้าพักโรงแรม
18.00น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2)

วันที่สอง: เชียงรุ่ง – วัดหลวงเมืองลื้อ สวนป่าดงดิบ
07.00น. รับประทานเหารเช้า(มื้อที่3)ในโรงแรม
09.00น นำคณะเดินทางไปชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดที่กษัตริย์ไทลื้อสร้างขึ้นเพื่ออนุสรณ์พระราชนีที่รัก ในระหว่างทางได้ชมวิวของตัวเมืองเชียงรุ่งและท่าเรือ
11.00น. นำท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชเมืองสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ เป็นส่วนที่รวมป่าไม้และสมุนไพหลากหลายชนิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
13.00 น. หลังอาหารชมหมู่บ้านตีมีด ซึ่งอดีตหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงด้านการทำมีดหรือดาบให้เมืองสิบสองปันนา
14.00น. จากนั้นพาคณะเดินทางไปสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงและร่วมเต้นรำกับหนุ่มๆสาวๆของเผ่าอายหนี่ สัมผัสวิถีชีวิดของชาวไทลื้อ และชมการแสดงต่างๆอยู่ในส่วน เช่น การแสดงที่น้ำตกเก้ามังกร การนกยูงบินลงมาจากภูเขา เป็นฝูงใหญ่
16.00น. ทุกท่านสามารถช้อปปิ้งได้อิสระอยู่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) หลังอาหารนำทุกท่านเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี จากนั้นนำทุ กท่านเข้าพักโรงแรม

วันที่สาม: เชียงรุ่ง – สวนม่านทิง – วัดป่าเจ หมู่บ้านไทลื้อกันหลั่นป้า
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) ในโรงแรม
09.00 น. พาทุกท่านเดินเที่ยวตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา และช๊อปปิ้
10.00น. นำทุกท่านเข้าไปชมสวนม่านทิง เป็นสวนที่สวยงามมาก ที่สำคัญยัง เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีเก่าที่คนจีนชื่นชมและนับถือมาก และชม เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจ
11.30น. นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองฮำหรือกันหลั่นป้า
12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อทึ่7) ที่เมืองฮำ หลังอาหารพาท่านไปชมโรงงานหยกของรัฐบาลสิบสองปันนา
14.00น. นำทุกทานไปชมหมู่บ้าน กันหลั่นป้า เขาพูดกันว่า สิบสองปันนาเสมือนนกหงเขียวที่สวยงาม หางของนกหงอยู่กันหลั่นป้าหมู่บ้านไตก็คือขนที่สวยงามที่สุดของหางนกหง ชุมชนมีวิถีชีวิตเหมือนเดิม
16.00น. นำคณะเดินทางกลับตัวเมืองเชียงรุ่ง และเช็คอินเข้าพักโรงแรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) จากนั้นพักผ่อมตามอัธยาศัย

วันที่สี่: เมืองสิบสองปันนา – กรุงเทพฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่9) ในโรงแรม
07.30 น. จากนั้นเดินทางไปสนามบินสิบสองปันนา
09.20น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU2025
12.00 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับSmile Thai Eco Tour


อัตรานี้รวม 
ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่า ที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 23 ท่าน) หรือเทียบเท่า
ค่า อาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่า เครื่องบิน กรุงเทพฯสิบสองปันนากรุงเทพฯ 
รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโป