แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์คุนหมิง หาดใหญ่/กทม./คุนหมิง โดยเครื่องบิน - 6วัน 5คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN9
 • เมือง
  :  ทัวร์สิบสองปันนา 6วัน 5คืน
 • ระยะเวลา
  :  6วัน 5คืน (15มื้อ)
ขาไป : เริ่มจากสนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-สนามบินสิบสองปันนา
ขากลับ : สนามบินเชียงราย-สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่
สายการบินที่ใช้ Air Asia -China Eastern Airlines (MU) (รับเฉพาะกรุ๊ปเหมา)
ระดับโรงแรม 3 ดาว
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ คุนหมิง
06:30 น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบิน หาดใหญ่ 
08:30 น. ออกเดินทางจาก หาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่FD3205
10:00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง และออกเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ (รถตู้ /รถบัส)
12:00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ระหว่างทาง (มื้อที่1) หลังอาหารนำคณะทัวร์ทุกท่านไปสนามบินสุวรรณภมิ
13.00 น. คณะทัวร์ทุกท่านถึงที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ U 15 สายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU 742)
15.35น. เดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU742 (บนเครื่องมีบริการอาหาร)
18:20 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 2)หลังอาหารนำคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สอง คุนหมิง – อุทยานป่าหินถ้ำจิ่วเซียง ถนนคนเดินหนานผิง
07.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)หลัง อาหารนำทุกท่านไปชมอุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งความงดงามพร้อมกับความมหัศจรรย์ ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปทรงแปลกตา นับได้ว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” “พิพิธภัณฑ์แห่งปฎิมากรรมตามธรรมชาติ”
12.00น. บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำจิ่วเซียง มีคำกลอนที่ว่า “ บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง ”แสดงให้เห็นว่า ความงดงามและความมหาศจรรย์ของถ้ำจิ่วเซียง
18.00น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5 ) หลัง อาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายที่คึกคักที่สุดของคุนหมิง นำคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สาม : คุนหมิง เขาซีซัน – สิบสองปันนา สวนบ้านถิ่น ตลาดเย็นไทลื้อโชว์พาราณสี
06.30น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางขึ้นสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร เขาซีซันมีป่าไม้ที่หนาแน่น และทัศนียภาพอันงดงาม ได้ชื่อว่าเป็น สถานที่ยอดสวรรค์แห่งคุนหมิง ตั้งแต่สมัยโบราณ จากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองคุนหมิงมองไปเขาซีซันเหมือนสาวสวยคนหนึ่งที่นอนพักข้างๆทะเลสาบเตียนฉือได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “สาวสวยหลับ”
11.00น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านไป สนามบินคุนหมิงเพื่อเดินทางสู่เมืองสิบสองปันนา
13.00น. ออกเดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5917
13.50น.ถึง สนามบินจิงหง เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทาง เที่ยวชม เมืองสิบสองปันนา เดินทางสู่ สวนบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนแห่งประวัติศาสตร์ ข้างในส่วนมีโรงแรม บ้านเดี่ยว โชว์ และอาหารพื้นเมืองเป็นต้น
18.00น.บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านดู โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี เข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สวนป่าดงดิบ โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ กาหลั่นป้า หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ โชว์วัฒนธรรมไทลื้อ
07.00น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา
09.00น.นำท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชเมืองสิบสองปันนา สวนป่าดงดิบ เป็นส่วนที่รวมป่าไม้และสมุนไพหลากหลายชนิดและยังมีโชว์เสือและโชว์สิงห์โตด้วย จากนั้นไปชม โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่
12.00น.บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ศูนย์สมุนไพรไทลื้อ
15.00น.จากนั้นเดินทางสู่ เมืองกาหลั่นป้า นำท่านชม หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน อนุรักษ์ธรรมชาติอันดับหนึ่งแห่งประเทศจีน และนำท่านช้อปปิ้งที่ ร้านหยก
18.00น.บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทลื้อ (มื้อที่ 11) พร้อมดู โชว์วัฒนธรรมไทลื้อ เข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่ห้า เชียงรุ่ง สิบสองปันนา หลวงน้ำทา เชียงราย
06.30น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 12) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้าผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่ 13) เดินทางต่อเข้าสู่ด่านเชียงของผ่านด่านตรวจคนเข้า–ออกเมืองนั่งเรือข้ามฝาก ออกเดินทางต่อมาที่ตัวเมืองเชียงรายและรับประทานอาหารมื้อเย็น(มื้อที่14) เข้าพักที่โรงแรมที่เชียงราย (เนื่องจากไฟล์กลับหาดใหญ่ไม่ทัน)

วันที่หก เชียงราย กทม. หาดใหญ่
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 15) และออกเดินทางมาสนามบินเชียงราย
09.45 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ กทม โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3204 
11.05 น. ถึง กทม. และต่อเครื่องกลับสู่หาดใหญ่ 
14.10 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ หาดใหญ่ โดยสารการบิน แอร์เอเชีย
เที่ยวบินที่ FD 3108
15.30 น. ถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ ส่งคณะด้วยความประทับใจจาก สไมล์ไทยทัวร์

อัตรานี้รวม 
ค่า รถบัสหรือรถตู้ ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
ค่า ที่พัก 5 คืน
ค่า อาหาร 15 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ
ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
ค่า เครื่องบิน หาดใหญ่กรุงเทพฯคุนหมิง กรุงเทพฯหาดใหญ่
รวมค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวภาษาไทย
รวมค่าวีซ่ารวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
ค่าประกันอุบัติเหตุ1,000,000บาท (ตามกรมธรรม์)

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำท่านละ 1,000 บาทต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 10 วัน

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งไลน์สลิปใบโอนเงินมาที่ ไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0863089035,0833086327 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือไลน์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  29 ธ.ค.63 - 2 ม.ค.64 ( ช่วงปีใหม่ )  จองทัวร์นี้
 • 18,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 18,900 บาท/คนราคาเด็ก