แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ่ง 10,900 บาท จากกทม เครืองบิน - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  SN02
 • ประเทศ
  :  โปรแกรมทัวร์ขายดี!!
 • เมือง
  :  ทัวร์สิบสองปันนา 3วัน 2คืน
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (6)
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนเมษายน 5-7(วันจักรี),12-14,13-15,14-16(วันสงกรานต์),19-21,26-28
เดือนพฤษภาคม 1-3 (วันแรงงาน),3-5(วันฉัตมงคล),10-12,17-19,24-26
เดือนมิถุนายน1-3(วันเฉลิมพระราชินี),7-9,14-16,21-23,28-30
เดือนกรกฎาคม 5-7,12-14,19-21,20-22(วันอาสาฬบูชา),26-28,27-29(วันเฉลิม ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง   สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินเชียงรุ้ง วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้าจอม ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

03.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินดอนเมือง

05.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD3416

06.25 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่าน เดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ  สิบสองปันนา โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5358

11.50 น.  คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน และให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นให้ท่านได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการหลวงพ่อและ เที่ยวชมศิลปะความงามที่ วัดป่าเจย์ จากนั้น นำท่านเที่ยวชมเมืองใหม่เกล้าจอม หรือ หมู่บ้านเกล้าจอม จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

วันที่สอง   วัดหลวงไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่วัดหลวงไทลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทลื้อ ให้ความเคารพและเป็นวัดใหญ่ในสิบสองปันนาชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่  จากนั้นนำท่าน ชมหมู่บ้านตีมีดจิ่งฟ้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการใช้มีด แต่ละชนิดชาวไทลื้อ และสามารถซื้อกลับได้ จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4) 

ช่วงบ่าย นำคณะ ชมหมู่บ้านไทลื้อหัวนา ชมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์สิบสองปันนา เยี่ยมชม และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

ช่วงเย็น นำท่าน รับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 5)  หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์พาราณสี โชว์สุดอลังการแห่งสิบสองปันนา  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา  สนามบินเชียงรุ้ง  สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทาง ชมตลาดเช้าไทลื้อ สิบสองปันนา ให้ท่านได้สัมผัสกับชาวไทลื้อ วิถีการเป็นอยู่ และชมสินค้ามากมายบหลายชนิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน เช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย และส่งท่านที่สนามบินสิบสองปันนา

10.40 น.  ออกเดินทางกลับเชียงราย โดยสายการบิน Ruili Airlines

10.40 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่ จากนั้น ออกเดินทางต่อ สู่ กทม. เวลา 13.35 เที่ยวบินที่ FD3448   ถึง กทม. เวลา  14.50น. ด้วยความประทับใจ จาก สไมล์ไทยทัวร์

ราคา  ท่านละ  10,900  บาท

แนะนำโปรแกรมที่คล้ายกัน

 

 

อัตราค่าบริการ
ค่ารถปรับอากาศ
ที่พัก 2 คืน

อาหาร 6 มื้อ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่าเอกสารผ่านแดนวีซ่า

ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยว
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว

ไม่รวมวีซ่า
วิธีการจองทัวร์ โทรสำนักงาน 028139228 , 028058800 , 024290553 , 024290545 , 024290523 , 0863458363 0895232908 0895233165,0833086327 , 0863089035 แฟกซ์ 028139227 ,024290554 Email : sm789@hotmail.com
วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 


ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล ข้อมูลของหนังสือเดินทาง
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 
ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 
ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธ.ค.63-2 ม.ค. 64 ( ช่วงปีใหม่ )  จองทัวร์นี้
 • 10,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 10,900 บาท/คนราคาเด็ก