แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์สิบสองปันนา วัดหลวงไทลื้อ 3900บาท รับสนามบินสิบสองปันนา - 3วัน 2คืน
  • รหัสทัวร์
    :  SN02A
  • ระยะเวลา
    :  3วัน 2คืน (6มื้อ)
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนเมษายน 5-7(วันจักรี),12-14,13-15,14-16(วันสงกรานต์),19-21,26-28
เดือนพฤษภาคม 1-3 (วันแรงงาน),3-5(วันฉัตมงคล),10-12,17-19,24-26
เดือนมิถุนายน1-3(วันเฉลิมพระราชินี),7-9,14-16,21-23,28-30
เดือนกรกฎาคม 5-7,12-14,19-21,20-22(วันอาสาฬบูชา),26-28,27-29(วันเฉลิม ร.10)
รายการเดินทางโดยย่อ

วันที่หนึ่ง : สนามบินเชียงรุ้ง วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้าจอม ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

11.50 น.  คณะทัวร์เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน และให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้นให้ท่านได้พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านรับประทานอาหาร กลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการหลวงพ่อและ เที่ยวชมศิลปะความงามที่ วัดป่าเจย์ จากนั้น นำท่านเที่ยวชม เมืองใหม่เกล้าจอม หรือ หมู่บ้านเกล้าจอม จากนั้นนำท่านรับประทานอาหาร มื้อเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หรือ ช้อปปิ้งถนนคนเดินที่สิบสองปันนา

 

วันที่สอง : วัดหลวงไทลื้อ หมู่บ้านไทลื้อ พิพิธภัณฑ์สิบสองปันนา ชมโชว์พาราณสี

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดหลวงไทลื้อ ซึ่งเป็นวัดที่ชาวไทลื้อ ให้ความเคารพและเป็นวัดใหญ่ในสิบสองปันนาชมพระพุทธรูปขนาดใหญ่  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านตีมีดจิ่งฟ้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการใช้มีด แต่ละชนิดชาวไทลื้อ และสามารถซื้อกลับได้ จากนั้นนำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน (มื้อที่ 4) 

ช่วงบ่าย

นำคณะชม หมู่บ้านไทลื้อหัวนา และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์สิบสองปันนา เก็บภาพเป็นที่ระลึก

 

ช่วงเย็น

 

นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านชม โชว์พาราณสี โชว์สุดอลังการแห่งสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านเข้าที่พักตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : ตลาดเช้าเมืองสิบสองปันนา  สนามบินเชียงรุ้ง  สนามบินเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง

06.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) จากนั้นนำท่านออกเดินทางชม ตลาดเช้าไทลื้อ สิบสองปันนา ให้ท่านได้สัมผัสกับชาวไทลื้อ วิถีการเป็นอยู่ และชมสินค้ามากมายบหลายชนิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่าน เช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย และส่งท่านที่สนามบินสิบสองปันนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท

โปรแกรมแนะนำ

อัตราค่าบริการ

 ค่ารถปรับอากาศ
 ที่พัก คืน

อาหาร มื้อ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
 ค่าเอกสารผ่านแดนวีซ่า

 ค่าตั๋วเครื่องบิน
 ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
 ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
ไม่รวมวีซ่า
วิธีการจองทัวร์ 

โทรสำนักงาน เบอร์มือถือ : 0863089035,0833086327  Email :sm789@hotmail.com  Line ID: 0863399940

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 70 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ) 
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งไลน์สลิปใบโอนเงินมาที่ ไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0863089035,0833086327 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือไลน์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล ข้อมูลของหนังสือเดินทาง
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้. 

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ 

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง

  •  31 ธ.ค.63 - 2 ธ.ค.64 ( ช่วงปีใหม่ )  จองทัวร์นี้
  • 3,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
  • 3,900 บาท/คนราคาเด็ก