แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

ทัวร์ลี่เจียง แชงกรีล่า 9,900 บาท รับสนามบินลี่เจียง - 4 วัน 3 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  LJS4A
  • ระยะเวลา
    :  4 วัน 3 คืน (8 มื้อ)
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนเมษายน 4-7(วันจักรี), 11-14, 12-15,13-16,(วันสงกรานต์), 18-21,25-28
เดือนพฤษภาคม 2-5(วันฉัตรมงคล),9-12,16-19,23-26,30พ.ค-2มิ.ย (วันเฉลิมๆลๆ)
เดือนมิถุนายน 6-9,13-16,20-23,27-30
เดือนกรกฎาคม 4-7,11-14,18-21(อาสาฬบูชา),25-28(วันเฉลิม ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า เครื่องบิน 4วัน3คืน จากกทม. ทัวร์แชงกรีล่าราคาถูก

วันแรก    สนามบินลี่เจียงจงเตี้ยนแชงกรีล่า

16.30น. มาถึง สนามบินลี่เจียง จากนั้นนำท่าน ออกเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของมณฑลยูนนาน

ช่วงเย็น  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1)  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักแชงกรีล่า)

วันที่สอง เมืองจงเตี้ยน แชงกรีล่า – วัดซงจ้านหลินวัดลามะหรือพระราชวังโปตาลาน้อย –ช่องแคบเสือกระโจนเมืองลี่เจียงเมืองโบราณ

07.00น   บริการอาหารเช้า(มื้อที่2) ที่โรงแรม ชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูป

วัดจงจ้านหลิน จะมีลักษณะคล้าย พระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน

จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน

ซึ่งเป็นช่องแคบที่ แม่น้ำแยงซีเกียงไหลลงมา จาก จินซาเจียง ซึ่งเป็นช่องแคปประมาน 30 เมตร ซึ่งที่ตรงนี้ท่านจะได้ชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยที่สุด 

จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจี่ยง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของต้าหลี่ ซึ่งมีประวัติยาวนาน เป็นเมืองโบราณที่สวยเมืองหนึ่ง อิสระช้อปปิ้ง และอาหารพื้นเมือง

จากนั้นช่วงเย็น นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ร้านยาบัวหิมะ จากนั้น นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 4)  จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก (พักลี่เจียง)

วันที่สาม  ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)ชมโชว์จางอี้โหมวอุทยานน้ำหยกทะเลสาบไป๋สุ๋ยเหอหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินร้านหยกสระมังกรดำ

07.00น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่5) ที่โรงแรม หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้า ไปสู่บริเวณยอดเขาหิมะมังกรหยก อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล5,595.6 เมตร 

10.00น. นำท่านชม โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว 

12.00น.  บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่6)ที่ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งอยู่เชิงเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี 

จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทะเลสาบสีฟ้าที่ตัดกับขุนเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ความงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ำตกหินปูนขั้นบันได ขนาดเล็ก ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก ช้อปปิ้งหยกสวยงาม เช่น กำไล แหวน ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ และความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

นำท่านชม สระมังกรดำ  ชาวบ้านเล่ากันว่า มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชน สระที่มังกรอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ 

ช่วงเย็น  บริการอาหารเย็น(มื้อที่7) ที่ภัตตาคาร  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สี่  ลี่เจียงสนามบินลี่เจียง

06.00 น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่8)  หลังอาหารนำท่าน เดินทางสู่ สนามบิน ซันยี่ (สนามบินลี่เจียง) 

 

อัตรานี้รวม

• ค่ารถปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  

• ค่า ที่พัก 3 คืน

• ค่า อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

• ค่า เข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว

.รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม

• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน

8.ไม่รวมค่าวีซ่า 


วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำ 80 % ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งไลน์สลิปใบโอนเงินมาที่ ไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0863089035,0833086327 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือไลน์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที 

โปรแกรมแนะนำ

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง