แพ็คเก็จทัวร์แนะนำ
โปรแกรมทัวร์ขายดี!!

สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 22,400 บาท จากกทม. - 6 วัน 5 คืน
  • รหัสทัวร์
    :  KM8
  • ระยะเวลา
    :  6 วัน 5 คืน (15 มื้อ)
ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 22,400 บาท จาก กทม. ต่อเครื่อง เชียงใหม่/เชียงราย เครื่องบิน
รับกรุ๊ปเหมาปี 2567
เดือนเมษายน 4-10(วันจักรี), 11-17, 12-18,13-19,(วันสงกรานต์), 18-24,25-1พ.ค.
เดือนพฤษภาคม 2-8 (วันฉัตรมงคล),9-15,16-22,23-29,30พ.ค-5มิ.ย (วันเฉลิมๆลๆ)
เดือนมิถุนายน 6-12,13-19,20-26,27-3ก.ค
เดือนกรกฎาคม 4-10,11-17,18-24(อาสาฬบูชา),25-31(วันเฉลิม ร.10)

รายการเดินทางโดยย่อ

 ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน5คืน 22,400 บาท จาก กทม. ต่อเครื่อง เชียงใหม่/เชียงราย เครื่องบิน

วันแรก  กทม.  สนามบินเชียงใหม่  สนามบินเชียงรุ้ง หมู่บ้านไทลื้อหัวนา วัดป่าเจย์ เมืองใหม่เกล้า ตลาดกลางคืน น้ำพุดนตรีจง

03.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ที่ สนามบินดอนเมือง

05.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD3416

06.25 น.  ถึง สนามบินเชียงใหม่ นำท่าน เดินทางต่อสู่ เมืองเชียงรุ้ง หรือ  สิบสองปันนา โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5358

11.50น.มาถึง สนามบินสิบสองปันนา(เชียงรุ้ง) ผ่าน ตม.จากนั้น นำท่าน รับประทานอาหารมื้อกลางวัน(มื้อที่1) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณไทลื้อ  เยี่ยมชมหมู่บ้านการการดำรงค์ชีวิตของชาวไทลื้อ แวะบ้านไทลื้อ เราสามารถพูดกันเข้าใจ ทดลองดื่มน้ำชาชาที่ดีที่สุดของสิบสองปันนาจากนั้นนำท่านเดินทาง นมัสการหลวงพ่อที่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย และศิลปะการสร้างแบบไทลื้อ และนำท่านชมโครงการ เมืองใหม่เกล้าจอม ที่เก้าจอมสิบสองเจียงในเขตเชียงรุ้งมณฑลยูนนานซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผสานวัฒนธรรมไทลื้อและล้านนาซื้อของฝาก 

ช่วงเย็น บริการอาหารมื้อค่ำ(มื้อที่2) หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุดนตรี และให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกลางคืน เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักสิบสองปันนา)

วันที่สอง  สิบสองปันนา คุนหมิง ต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านซีโจว เมืองโบราณจงเตี้ยน แชงกรีล่า 

06.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสิบสองปันนา 

08.45น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง เที่ยวบินที่ 8L9761 

09.45น. ถึงคุนหมิง จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถ สู่ เมืองต้าหลี่ ระหว่างทางนำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ และผ่านชมหมู่บ้านซีโจว  พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน ถึงจงเตี้ยน นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่5) (พักจงเตี้ยน)

วันที่สาม  วัดลามะ ซงจ้านหลิง ชมเมืองโบราณจงเตี้ยน ร้านหยก เดินทางไปลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ

06.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่6) ที่โรงแรม ชม วัดซงจ้านหลิน วัดลามะ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  มีพระลามะอยู่มากกว่า 700 รูป  วัดซงจ้านหลิน จะมีลักษณะคล้าย พระราชวังโปตาลา ที่นครลาซา ธิเบต ซึ่งเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ระหว่างทาง จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง และเที่ยวชม สระมังกรดำ ชาวบ้านเล่ากันว่า มีมังกรสีดำตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อคุ้มครองประชาชน สระที่มังกรอยู่ก็ได้ชื่อว่าเป็น สระมังกรดำ   นำท่านเช็คอิน เข้าที่พัก พร้อมบริการอาหารเย็น (มื้อที่8) (พักลี่เจียง)

วันที่สี่   ลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก (ขึ้นกระเช้า) โชว์จางอวี้โหมว ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (น้ำตกนาขั้นบันได) และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก ต้าหลี่ 

07.00น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่9)   หลังอาหารนำท่านขึ้นกระเช้าไปสู่บริเวณ ยอดเขาหิมะมังกรหยก อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล5,595.6 เมตร  นำท่านชมโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก ชม โชว์จางอวี้โหมว  จากนั้นบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่10)  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทะเลสาบสีฟ้าที่ตัดกับขุนเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ความงามของทะเลสาบแห่งนี้คือวิวน้ำตกหินปูนขั้นบันได ขนาดเล็ก ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ ร้านหยก ช้อปปิ้งหยกสวยงาม เช่น กำไล แหวน ช่วยเสริมให้เป็นคนมีอำนาจ และความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งอยู่เชิงเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่โดยรถ

18.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง กลับสู่คุนหมิง

20.30 น. ถึงคุนหมิง นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   คุนหมิง วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก โรงงานผลิตผ้าไหม ถนนคนเดิน

07.00 น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่12)   หลังอาหารนำท่านชม วัดหยวนทง เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ข้างในวัดเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณและยังมีโบสถ์ที่งดงาม และชมประตูม้าทองไก่หยก จากนั้นนำท่นออกเดินทางสู่ สวนน้ำตกคุนหมิง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อพักผ่อน และ ถ่ายรูปอย่างจุใจ  จากนั้นบริการอาหารกลางวัน(มื้อที่13) นำท่านชม เมืองโบราณกวนตู้   ซึ่งเป็นเมืองโบราณของ มณฑลยูนนาน ที่ใครมาก็พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ชมวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้ในยูนนานแห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง  นำท่านแวะไป ร้านหยก  ชมหยกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ชมโรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้า

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 14 ) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหนานผิงคุนหมิง ซึ่งเป็นแหล่งค้าขายที่คึกคักที่สุดของคุนหมิง  นำคณะเข้าพักโรงแรม พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (พักคุนหมิง)

วันที่หก   คุนหมิง Haigeng Park  กทม.     

07.00น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่15)  หลังอาหารนำท่านสัมผัสบรรยากาศ ที่ สวนสาธารณะ Haigeng Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อากาศดีสดชื่น ถ่ายภาพริมน้ำ ชมนก จากนั้นนำท่านเดินทาง  สู่ สนามบินคุนหมิง 

13.30 น. ออกเดินทางจากคุนหมิง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD582

14.35 น.ถึง กทม.โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจ

อัตรานี้รวม

• ค่ารถปรับอากาศ 

• ค่าที่พัก 5 คืน

• ค่าอาหาร 15 มื้อ 

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

• ค่าตั๋วเครื่องบิน น้ำหนักโหลด  20 กก.

• รวมค่าวีซ่า

• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่าประกันอุบัติเหตุ(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.ค่าทิปไกด์ 100 บาท/คน/วัน 

วิธีการจองทัวร์

โอนมัดจำ 80 % ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง 

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งไลน์สลิปใบโอนเงินมาที่ ไลน์ ID: 0863399940

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0863089035,0833086327 

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือไลน์

1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 

3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 

ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที


 ช่วงเวลาเดินทาง